Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem

Op deze pagina vind je alle - aanwezige - aanvullende informatie over de kavels aan de Rodenburgstraat: bestemmingsplan, plankaart, bodemonderzoeken, concept-overeenkomsten en dergelijke.

Ook kun je de verzonden nieuwsmails hier nalezen.

(terug naar hoofdpagina Rodenburgstraat)

Informatie

- Onherroepelijk bestemmingsplan Bouwblok Trans-Broerenstraat Arnhem.
(Dit betreft een link naar de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik onder "een plan bekijken" op bestemmingsplannen, en kies plannaam of -nummer. Het in te vullen plannummer is "NL.IMRO.0202.878-0301". De plankaart verschijnt in beeld. In het pop-upscherm staat de tekst van het bestemmingsplan onder "regels").

- informatie over de omgevingsvergunning: www.arnhem.nl, of neem contact op met de gemeente Arnhem, Loket Bouwen, Wonen en Leefomgeving: tel. 0900 1809

- overzicht bijkomende kosten aankoop bouwkavel

 

FAQ

Op vrijdag 11 november a.s. is een "vragenuurtje" georganiseerd waarbij een ieder de mogelijkheid wordt geboden vragen over de kavels direct aan de projectmedewerkers te stellen. De op deze bijeenkomst en per mail aan de kavelcoördinator gestelde vragen kun je nalezen op deze FAQ-lijst (tweede versie).
Tijdens de bijeenkomst werd belangstellenden een presentatie aangeboden door de stedenbouwkundige van de gemeente Arnhem. Hier kun je de inspiratie-presentatie nog eens terugzien.

 

Erratum

In de achtergrondinformatie die in de verkoopbrochure is weergegeven is een foutje geslopen. Op bladzijde 9 staat abusievelijk dat het bewonersplatform "Arnhem6811" o.a. de plantsoenen in de Rodenburgstraat onderhoudt. De werkzaamheden daar worden echter door aanwonenden verricht, buiten dit bewonersplatform om.

 

Verwijzingen vanuit de brochure

blz. 6: Voorlopig palenplan, Definitief palenplan (in .pdf).

blz. 8: brochure Wachtgevels (over bouwen in de rij)

blz. 8: erfdienstbaarhedenonderzoeken kadastraal perceel O 7572 en kadastraal perceel O 8273 (de erfdienstbaarheden genoemd in dit onderzoek rusten niet op het deel van het perceel welke de ondergrond voor de PO-kavels Rodenburgstraat vormt. Voor deze kavels vormen ze derhalve geen belemmering).

blz. 9: binnenterrein: ontwerp Poelmans en Reesink, schets ontwerp

blz. 21:  brochure De waarde van stadsnatuur

blz. 21:  Een kavel kopen: Stappenschema

blz. 23: Nadere informatie Groendak

 

Overeenkomsten

- Concept reserveringsovereenkomst

- Concept koopovereenkomst

 

Kaveltekeningen

De uitgifte- en kaveltekeningen per kavel. De uitgiftetekening is de tekening die als bijlage bij de koopovereenkomst wordt gevoegd. De kaveltekening is een weergave van de kavel met maatvoeringsgegevens erin. Het ontwerp van de woning wordt gemaakt op een digitale onderlegger welke t.z.t. aan de aspirant-koper van de kavel wordt verstrekt.

kavel 1 uitgiftetekening kaveltekening
kavel 2 uitgiftetekening kaveltekening
kavel 3 uitgiftetekening kaveltekening
kavel 4 uitgiftetekening kaveltekening
kavel 5 uitgiftetekening kaveltekening
kavel 6 uitgiftetekening kaveltekening
kavel 7 uitgiftetekening kaveltekening
kavel 8 uitgiftetekening kaveltekening
kavel 9 uitgiftetekening kaveltekening
kavel 10 uitgiftetekening kaveltekening
kavel 11 uitgiftetekening kaveltekening

 

Nieuwsmails

- Nieuwsmail 1 (13.05.2016): Ontwerp-bestemmingsplan ter inzage; uitnodiging inloopmoment (bijlage: nieuwsbrief  Binnenstad Zuid).

- Nieuwsmail 2 (20.05.2016): Vragen en Antwoorden, daken, indicatieve verkavelingskaart (bijlage: indicatieve verkavelingskaart)

- Nieuwsmail 3 (22.07.2016): Vleermuizen en planning, beeldregie, bouwhoogte, parkeren - een weetje, vakantie

- Nieuwsmail 4 (04.10.2016): Bouwbord, kavelprijzen, belangrijke data, bestemmingsplan en sloopwerkzaamheden

- Nieuwsmail 5 (04.11.2016): De brochure, vragenuurtje, nadere informatie start verkoop

- Nieuwsmail 6 (17.11.2016): Enquête studenten Saxion, FAQ 

 

Terug naar hoofdpagina Rodenburgstraat

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod