Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem

Voornemen vestigen recht van opstal

13 november 2023

Voornemen vestigen recht van opstal

De gemeente is voornemens over te gaan tot het vestigen van een zelfstandig recht van opstal voor het nieuwe clubgebouw aan de Marasingel 249 aan de Tennisvereniging Schuytgraaf, kadastraal bekend als sectie AF, nummer 3617 (gedeeltelijk) ter grootte van in totaal circa 444 m².

 

Voornoemde partij wordt gezien als enige serieuze gegadigde. Omdat het gehele perceel reeds door partijen is verhuurd. Het oude clubgebouw met bijbehorend zelfstandig recht van opstal wordt doorgehaald. Derde partijen zullen geen belang hebben bij het vastleggen van de eigendomsverhouding.

 

Als u het niet eens bent met dit voornemen stuurt u uiterlijk 20 kalenderdagen na publicatie een gemotiveerd bericht aan Vastgoedpublicaties@arnhem.nl onder vermelding van “Reactie op voornemen tot aangaan overeenkomst “Opstalrecht verenigingsgebouwen”.

 

Voor berichten die na deze termijn en/of ongemotiveerd worden ontvangen vervalt het recht om tegen deze uitgifte in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans zijn de rechten daarop verwerkt. Dit om te voorkomen dat de Gemeente en voornoemde partijen onredelijk worden benadeeld door als pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen (het voornemen tot) aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

 

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

 

Publicatie d.d. 15-05-2023

 

Zie ook Gemeenteblad van Arnhem Gemeenteblad 2023, 489691 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod