Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem

Voornemen tot verkoop perceel Veronicastraat 2a

1 februari 2024

De gemeente Arnhem is voornemens te verkopen het perceel, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie E, nummer 2484, groot 45 m². Het perceel is gelegen Veronicastraat 2a te Arnhem.

De gemeente Arnhem verkoopt het perceel aan de erfpachter, die eigenaar is van het op het perceel gelegen opstal. Het erfpachtrecht gaat na verkoop door vermenging te niet.

De gemeente Arnhem is van oordeel dat de erfpachter, tevens eigenaar van de op het perceel gestichte opstal als enige serieuze gegadigde kan worden aangemerkt voor de voorgenomen verkoop.

Als u het niet eens bent met dit voornemen stuurt u uiterlijk 20 kalenderdagen na publicatie een gemotiveerd bericht aan Vastgoedpublicaties@arnhem.nl onder vermelding van “Reactie op voornemen tot verkoop Veronicastraat 2a”.

Voor berichten die na deze termijn en/of ongemotiveerd worden ontvangen vervalt het recht om tegen deze uitgifte in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans zijn de rechten daarop verwerkt. Dit om te voorkomen dat de Gemeente en de koper onredelijk worden benadeeld als pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen (het voornemen tot) aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

 

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Publicatie d.d. 31 januari 2024

Zie ook Gemeenteblad van Arnhem.

illustratie: foto stadskantoor Arnhem

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod