Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem

Voornemen uitgifte in pacht perceel Bosweg

26 april 2024

 

De gemeente Arnhem is voornemens te verpachten een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie C, nummer 08583, groot circa 0,40 ha, gelegen aan de Bosweg te Arnhem.

De gemeente Arnhem geeft het perceel opnieuw in geliberaliseerde pacht uit voor 1 jaar. Met de (zittende) pachter worden afspraken gemaakt over natuurinclusieve landbouw.

Als u het niet eens bent met dit voornemen stuurt u uiterlijk 20 kalenderdagen na publicatie een gemotiveerd bericht aan vastgoedpublicaties@arnhem.nl onder vermelding van “Reactie op voornemen tot aangaan overeenkomst Bosweg”.

Voor berichten die na deze termijn en/of ongemotiveerd worden ontvangen vervalt het recht om tegen deze uitgifte in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans zijn de rechten daarop verwerkt. Dit om te voorkomen dat de Gemeente en de pachter onredelijk worden benadeeld door als pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen (het voornemen tot) aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Publicatie d.d. 26 april 2024

Zie ook Gemeenteblad van Arnhem

 

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod