Gemeentekavels en vastgoed in Arnhem

Een eigen huis bouwen in Arnhem?

Uw eigen huis bouwen op uw eigen stukje grond? Natuurlijk, daar komt veel bij kijken. Maar het is in de eerste plaats leuk! Als u een eigen huis bouwt kunt u er echt iets bijzonders van maken. U kunt de bouwstijl, de grootte en de indeling (grotendeels) zelf bepalen. Ook heeft u in Arnhem alle ruimte om duurzaam te bouwen als u dat wilt.

 

Kavel Schuytgraaf

De gemeente Arnhem heeft met name vrije woonkavels te koop in Arnhem-Zuid, in
Schuytgraaf en Gaardenhage. De kavels verschillen in oppervlakte, prijs en mogelijkheden. Er is voor iedereen iets te vinden! Het actuele kavelaanbod van Arnhem vindt u altijd op het Vastgoedplein!

Zelf bouwen kan ook samen!

Een bijzondere vorm van particuliere eigenbouw is samenbouw, bijvoorbeeld in de vorm van collectief opdrachtgeverschap (CPO). De gemeente Arnhem biedt ook groepen particulieren de ruimte hiervoor door percelen voorafgaand aan de verkoop aan te wijzen voor deze vorm van samenbouw. De gemeentelijke CPO kavels worden altijd aangeboden via dit Vastgoedplein. Interesse in deze vorm van samenbouwen? Hou deze website in de gaten voor gemeentelijke CPO-locaties!

 

eigenbouwinformatie

 

Architect

Een architect brengt uw wensen en de mogelijkheden die de kavel biedt samen in het ontwerp van de woning die uw thuis wordt. U kunt een architect bijvoorbeeld vinden op www.bna.nl. Bouwen onder architectuur is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld.

Bestemmingsplan

Op basis van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) stelt de gemeenteraad vast dat bepaalde gebieden een bepaalde bestemming hebben. Een bestemmingsplan is het document waarin is aangegeven wat het doel of de functie is van een bepaald stuk grond, bijvoorbeeld "wonen" of "kantoren". Ook geeft het bestemmingsplan regels voor het gebruik van de grond en wat daarop gebouw mag worden. Er staan regels van stedenbouwkundige aard in, zoals maximale goothoogte, dakhelling en wat u aan oppervlakte (m²) of inhoud (m³) mag bouwen. De bestemming wordt ook inzichtelijk gemaakt op de bij het bestemmingsplan horen de plankaart.
Aan de voorwaarden in het bestemmingsplan dient uw woning te allen tijde te voldoen; uw aanvraag tot een omgevingsvergunning wordt hierop getoetst.
Bestemmingsplannen kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Betalen grondkosten

U betaalt de koopsom van de grond op het moment dat de grond in eigendom aan u wordt geleverd. Dat gebeurt nadat de gronden bouwrijp zijn gemaakt en u een onherroepelijke omgevingsvergunning heeft verkregen. Dan ondertekent u de akte van levering bij de notaris. Tussen het moment van koop van de kavel en de daadwerkelijke levering en betaling zit een periode van 4 tot 11 maanden. Houdt u hiermee rekening in verband met bijvoorbeeld looptijden van hypotheekoffertes. Een hypotheek gaat namelijk pas in op het moment dat de akte van levering is gepasseerd.

Bouwcoördinator

De bouwcoördinator regelt namens de gemeente de logistiek en organisatie op en rondom de bouwplaats. De bouwcoördinator is hiervoor uw rechtstreekse aanspreekpunt tijdens de bouw van uw woning.

CPO: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Bij CPO gaat alles gezamenlijk. Een groep mensen vormt een collectief en organiseert zich in bijvoorbeeld een stichting of vereniging. Er wordt geen gebruik gemaakt van een ontwikkelaar, de groep particulieren doet/regelt deze werkzaamheden zelf. De gemeente Arnhem bestemt sommige kavels specifiek voor CPO. Gunning van een dergelijke CPO-kavel gaat vaak na een inschrijving. De gemeente kan de grond rechtstreeks aan elke particulier afzonderlijk leveren of aan het collectief. Afspraken hierover worden vooraf in de verkoopvoorwaarden vastgelegd. Bij de ontwikkeling van de woningen treedt de groep gezamenlijk op als opdrachtgever voor de architect, de begeleider en/of de aannemer/bouwer.

Duurzaam Bouwen

Door uw woning duurzaam te bouwen krijgt u een betaalbare, energiezuinige woning die gebouwd is met respect voor het milieu. In de woning is het gezond en comfortabel verblijven. Daarnaast is uw woning veilig, functioneel, flexibel in gebruik en aanpasbaar aan uw levensfase (levensloop­besten­dig).

Funderen

Op welke wijze uw woning gefundeerd moet worden is afhankelijk van de ondergrond. Het noordelijk deel van Arnhem bestaat grotendeels uit een zandige ondergrond waardoor fundering op staal soms tot de mogelijkheden behoort.  Bij sommige delen van Arnhem, zoals de wijk Schuytgraaf, bestaat de ondergrond veelal uit klei en soms veen. Om een woning te bouwen moet u daarom vrijwel zeker heien. Een grondmechanisch onderzoek (sondering) wijst uit welke fundering voor uw woning op uw kavel geschikt is. Voor dit onderzoek bent u zelf verantwoordelijk.
Indien de bouw van uw woning plaatsvindt in een omgeving waar al huizen staan kunnen er eisen worden gesteld aan de gebruikte funderingsmethode. Om schade aan bestaande bouwwerken en geluidsoverlast te voorkomen is het dan niet toegestaan om op traditionele wijze (heien met prefab betonpalen) te funderen. Er dient dan gebruik gemaakt te worden van een trillingsarme funderingsmethode. De meest voorkomende vorm hiervan is fundering middels mortelschroefpalen.

 

Grondlevering - onherroepelijke omgevingsvergunning

De grond wordt pas geleverd als uw omgevingsvergunning onherroepelijk is. In enkele gevallen kan het voor u gunstig zijn om de grond eerder af te nemen. Bijvoorbeeld als de geldigheidstermijn van uw hypotheekofferte eerder verstrijkt. De gemeente Arnhem kan onder voorwaarden medewerking verlenen aan een eerdere levering. Neemt u hiervoor contact op met uw kavelcoördinator.

Hemelwaterafvoer en drainage

Voor de wijk Schuytgraaf is een specifiek systeem voor drainage- en hemelwaterafvoer aangelegd. De woningen in Schuytgraaf sluiten daarop aan. Het hemelwater van daken en eventuele verharding wordt bovengronds afgevoerd, meestal naar de straat. Daar wordt het via goten naar de bodempassages afgevoerd. Indien uw kavel grenst aan het water kunt u het hemelwater van de achtertuin en het (achter)dakvlak naar deze waterpartijen aan de achterzijde afvoeren via een ondergrondse buis. Soms is ook sprake van een zogenaamde "bovengrondse hemelwaterafvoer" en dient een kavelkoper een drainage in de achtertuin aan te leggen, die aangesloten wordt op de drainagebuis in het openbare gebied. Deze drain dient om eventueel te hoog staand grondwater af te voeren. Welke situatie bij u van toepassing is leest u na in de verkoopinformatie van uw kavel.

Hypotheek

Bij de aanvraag van een hypothecaire lening is het raadzaam rekening te houden met de duur van het traject vanaf het moment dat u de koopovereenkomst voor de kavel tekent tot dat u een omgevingsvergunning heeft. Let u bijvoorbeeld op de geldigheidstermijn van de hypotheekofferte.

Inschrijving/Hoe kom ik aan een kavel

Voor het kopen van een kavel bij de gemeente Arnhem hoeft u geen sociale of economische binding met de gemeente Arnhem te hebben. De kavels zijn in de vrije verkoop. Alleen bij de start van de verkoop van nieuwe kavels is dit niet het geval. De gemeente Arnhem verkoopt de kavels dan na loting of volgens het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt".

Kavelboek of -paspoort/verkoopbrochure

Wat op een kavel gebouwd mag worden kan worden vastgelegd in een kavelboek, -paspoort of een verkoopbrochure. Hierin staan de voorwaarden waaraan uw bouwwerk c.a. moet voldoen uitgeschreven. Dit zijn naast de regels van het bestemmingsplan ook de overige, privaatrechtelijke, verkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen soms de ruimere regels van het bestemmingsplan beperken.

Kavelcoördinator

De kavelcoördinator is de persoon bij wie u terecht kunt met alle vragen over de bouwkavels voor particulieren die de gemeente Arnhem verkoopt. Bij elke kavel op het Vastgoedplein staat de kavelcoördinator genoemd die u alle informatie over die kavel kan geven.

Kelder/kruipruimte

Het is niet altijd toegestaan of mogelijk om een kelder of kruipruimte te maken in uw woning. Dit kan komen door de hoogte van de grondwaterstand, maar ook omdat er binnen het te bebouwen gebied sprake is van een zogenaamde gesloten grondbalans. In Schuytgraaf zijn kelders en kruipruimtes in het geheel niet mogelijk, op andere locaties beperkt. Voor de overige locaties zie de betreffende verkoopinformatie.

Kwaliteit grond

Alle door de gemeente Arnhem verkochte bouwkavels zijn geschikt voor woningbouw. Vóór verkoop is de bodem onderzocht op de aanwezigheid van vervuiling en niet-gesprongen explosieven, en waar nodig gesaneerd.

Overige kosten

Naast de kosten van de grond en de bouw moet u onder meer rekening houden met aansluitkosten voor diverse nutsleidingen, de kosten van leges voor omgevingsvergunning, architect en constructeur. De hoogte van deze kosten hangt af van de wijze waarop u uw woning laat ontwerpen en de afspraken die u daarover maakt met de aannemer en/of de architect. Verder brengt de gemeente Arnhem kosten in rekening voor de bouwcoördinator en aansluiting op het ZIGGO-netwerk. Ook betaalt u aan de gemeente een afkoopsom voor de eerste € 500 aan eventuele schade aan het openbaar gebied, ontstaan door de bouw van uw woning.
Voor een globaal overzicht van bijkomende kosten voor en tijdens de bouw van uw woning die in rekening worden gebracht door de Gemeente Arnhem maar ook door derden, klik hier.

 

Rentekosten

De gemeente Arnhem heeft een planning opgesteld die onderdeel uitmaakt van de koopovereenkomst. In deze planning staan maximale termijnen voor de verschillende stappen in de procedure. In de planning is ook een datum aangegeven waarvoor redelijkerwijs een onherroepelijke omgevingsvergunning moet zijn verkregen. Vindt de juridische levering en betaling na deze datum plaats? Dan bent u rente verschuldigd over de grondkosten voor de periode vanaf deze datum tot aan het moment van juridische levering. Wanneer u de procedure binnen de normale termijnen doorloopt zijn er dus geen rentekosten over de grondkosten verschuldigd.

Rol gemeente Arnhem

De gemeente Arnhem is eigenaar van de kavels die zij verkoopt. U sluit uw reserverings- en koopovereenkomst met de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken van het gebied.

Schouw

De schouw is het bezoek aan de kavel voordat de juridische overdracht van de grond plaatsvindt. U gaat dan samen met uw aannemer en een vertegenwoordiger van de gemeente op de locatie kijken of de gemeente Arnhem als verkoper van de grond aan haar verplichtingen heeft voldaan. Dat wil zeggen het leveren van de bouwrijpe kavel op de juiste plek met de juiste afmetingen. Hiervan wordt een verslag opgesteld, het zogenaamde proces-verbaal.

Sonderen

Middels een sonderingsonderzoek wordt de draagkracht van de ondergrond gemeten. U kunt dit onderzoek op uw kavel laten verrichten voordat u daadwerkelijk eigenaar van de grond bent. Het bedrijf dat de sondering uitvoert kan daarvoor contact opnemen met de bouwcoördinator van de gemeente Arnhem om afspraken te maken wanneer de sondering plaats kan vinden.

Stadsnatuur

Met name in de stad is de aanwezigheid van natuur belangrijk. Niet alleen in één van de prachtige parken die Arnhem rijk is, maar ook in de eigen achtertuin. Soms kunnen kleine aanpassingen en voorzieningen de leefbaarheid voor mens en dier enorm verbeteren. Wist u dat u zelf kunt bijdragen aan de verbetering van deze stadsnatuur? Meer informatie leest u in de brochure "De waarde van stadsnatuur - voordelen en voorbeelden van natuur in de stad".

Stappenplan zelf bouwen

In de (enigszins verouderde) brochure "Bouw je eigen huis" is een het traject van optie tot oplevering in een overzichtelijk stappenplan opgenomen. Per locatie kan hier op onderdelen (bijvoorbeeld hoogte reserveringsvergoeding) van af worden geweken. In dat geval staat het juiste stappenplan in de betreffende verkoopinformatie.

Tuingrond aanvoeren

In Schuytgraaf is het in verband met de gesloten grondbalans niet toegestaan gronden aan of af te voeren. Uitzondering zijn kleine hoeveelheden grond die u afgraaft en vervangt door bijvoorbeeld tuingrond. De af te graven gronden kunt u bij de gemeente Arnhem inleveren. Hiervoor kunt u contact opnemen met de bouwcoördinator van de gemeente Arnhem.

Warmtenet

In de wijk Schuytgraaf is een milieuvriendelijk en duurzaam warmtenet aangelegd. Alle woningen in deze wijk worden op dat warmtenet aangesloten. Uw woning hoeft daardoor geen aansluiting op het gasnet te hebben. Er is een gesloten leidingsysteem voor woningverwarming en warm tapwater. Er is slechts een kleine unit in de meterkast nodig waardoor de warmte de woning binnenkomt. U kookt elektrisch.

Woningontwerp

Eigenbouw geeft u de mogelijkheid uw woning te ontwerpen naar uw eigen woonwensen. Dit betekent niet dat u alles mag bouwen wat u zelf wilt. Het ontwerp moet voldoen aan het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en de bouwvoorschriften van het bouwbesluit. Er kunnen dus beeldkwaliteitseisen, voorschriften voor duurzaam bouwen, toegankelijk bouwen en dergelijke zijn waaraan u moet voldoen. Bijvoorbeeld de verplichting om hemelwater af te koppelen.
De eisen aan de woning kunnen per locatie verschillen; u vindt alle gegevens in het van toepassing zijnde kavelboek, -paspoort of de verkoopbrochure.

Zelf bouwen: tijdspad

De ervaring leert dat het hele traject van het kopen van een kavel tot aan het opleveren van de woning gemiddeld één tot anderhalf jaar duurt. Het proces vanaf koop tot aan de start bouw neemt daarvan een half jaar in beslag; het daadwerkelijk bouwen van de woning duurt een half tot een heel jaar.

Contactgegevens Vastgoedplein

De medewerkers van het Vastgoedplein zijn bereikbaar per e-mail: vastgoedplein@arnhem.nl.

Bij ieder project of bij de individuele kavels vindt u de telefoonnummers van de contactpersoon voor dat object.

Filter
Type

Prijsklasse
Alle huurprijzen
Alle koopprijzen
Oppervlakte
Alle oppervlaktes
Zoek in aanbod